همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( بررسی عکس العمل گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واکنش به تیمار های مختلف کود کمپوست، ورمی کمپوست و دامی )

نویسندگان: سارا بخشائی , افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه برای داشتن یک سیستم کشاورزی پایدار ، استفاده از نهاده هایی که جنبه های اکولوژیکی سیستم را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش دهند ضروری به نظر میرسد. به منظور مطالعه اثر کودهای الی و بیولوژیک بر خصوصیات کمّی گیاه دارویی مرزه آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.

کلمات کلیدی

, عملکرد برگ, کود آلی, اسانس, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023593,
author = {بخشائی, سارا and امین غفوری, افسانه and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی عکس العمل گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واکنش به تیمار های مختلف کود کمپوست، ورمی کمپوست و دامی},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {عملکرد برگ، کود آلی، اسانس، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عکس العمل گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واکنش به تیمار های مختلف کود کمپوست، ورمی کمپوست و دامی
%A بخشائی, سارا
%A امین غفوری, افسانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]