همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus)، آزمایشی در سال 89-1388 در فضای باز گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل سه سطح کمپوست قارچ (120،60،0 تن در هکتار) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر کمپوست قارچ بر وزن خشک برگ و فلس، طول برگ، تعداد، قطر و وزن بنه دختری، تعداد و وزن تر گل و وزن کلاله زعفران معنی دار (05/0≥p) بود. ....

کلمات کلیدی

, قطر بنه, زعفران, کود آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023596,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه},
title = {مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.)},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {قطر بنه، زعفران، کود آلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]