همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران , 2011-03-02

عنوان : ( تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5-پارامتری بتا و خطوط متقاطع )

نویسندگان: اعظم لشکری تخم مرز , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطلاع از نحوه جوانه زنی بذر در بحث اهلی سازی و کشت گیاهان دارویی به منظور استقرار موفق و مطلوب این گیاهان ضرورت دارد. به منظور تعیین درجه حرارتهای کاردینال گل گاوزبان ایرانی، آزمایشی در دماهای ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی گراد در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به اجرا درآمد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی. به منظور بررسی تفاوت ویژکی های جوانه زنی بذر گل گاو زبان دو مدل رگرسیونی: خطوط متقاطع و 5-پارامتری بتا مورد آزمون قرار گرفتند. اثردما بر درصد ، سرعت جوانه زنی بذر گل گاوزبان ایرانی معنی دار بود. بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در درجه حرارت 25 درجه سانتی گراد مشاهده شد. براساس رگرسیون بین سرعت جوانه زنی و درجه حرارت در بذر گل گاوزبان ایرانی، مقادیر درجه حرارتهای پایه، مطلوب و حداکثر به ترتیب در دامنه (66/5-99/4)، (23- 22/29)،(12/39-36/40) درجه سانتی گراد بدست آمد.با توجه به نتایج بدست آمده مدل5- پارامتری بتا مدل بهتری بود.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, دماهای کاردینال, سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023597,
author = {لشکری تخم مرز, اعظم and رضوانی مقدم, پرویز and امین غفوری, افسانه},
title = {تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5-پارامتری بتا و خطوط متقاطع},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، دماهای کاردینال، سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5-پارامتری بتا و خطوط متقاطع
%A لشکری تخم مرز, اعظم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امین غفوری, افسانه
%J همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران
%D 2011

[Download]