اولین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه , 2011-10-04

عنوان : ( ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه )

نویسندگان: فرهاد شکوهی فر , ناهید عباسپور , ماهرخ فلاح رستگار , مجتبی اسکندری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis عامل بیماری زردی و پژمردگی آوندی یکی از بیمارگرهای مخرب خربزه در دنیا بشمار می رود.این قارچ بر اساس بیماریزائی روی ارقام افتراقی ملون در چهار نژاد صفر، 1، 2 و 1.2 گروهبندی می شود. یک تک ژن قالب بنام Fom-1 مسئول مقاومت به نژاد های 0 و 2 می باشد. تا کنون مارکرهای متعددی برای ردیابی ژن Fom-1 شناسائی شده است ولی توالی کد کننده آن هنوز شناسائی نشده است. ژن MRGH12 در گروه لینکاژی Fom-1 قرار دارد. در این مطالعه بمنظور ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خربزه ایرانی، بنام های خاتونی و خاقانی، بر اساس توالی BAC31O16 یک جفت آغازگر اختصاصی برای اگزون های اول و دوم این ژن طراحی شد. الکتروفورز محصول PCR نشان داد یک تک باند با وزن مولکولی مورد انتظار (1300 جفت باز) در هر دو رقم مورد مطالعه تکثیر شده است. از آنجا که بیشتر ارقام ایرانی نسبت به نژاد 2 مقاوم می باشند لذا انتظار می رود ژن Fom-1 را دارا بوده و به دلیل لینکاژ دو ژن، حضور ژن MRGH12 در این ارقام قابل قبول خواهد بود.

کلمات کلیدی

, خربزه, Fusarium oxysporum f.sp. melonis , ژن مقاومت, Fom-1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023618,
author = {شکوهی فر, فرهاد and ناهید عباسپور and فلاح رستگار, ماهرخ and مجتبی اسکندری},
title = {ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه},
booktitle = {اولین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه},
year = {2011},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {خربزه، Fusarium oxysporum f.sp. melonis ، ژن مقاومت، Fom-1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ناهید عباسپور
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A مجتبی اسکندری
%J اولین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه
%D 2011

[Download]