نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، 2011 ISME , 2011-05-10

عنوان : ( آنالیز معکوس مسأله انتقال حرارت تشعشع-هدایت دو بعدی به کمک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک- گرادیان مزدوج )

نویسندگان: مجتبی باغبان , محمدباقر آیانی , زهره شمس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به حل معکوس مسأله انتقال حرارت هدایت-تشعشع در یک محفظه دو بعدی با محیط جاذب، صادر کننده و با پراکندگی ایزوتروپیک پرداخته شده تا به کمک آن ضریب جذب محیط به صورت تابعی از دمای محیط تخمین زده شود. حل مستقیم معادله و روش ،S ، انتقال حرارت تشعشعی به کمک روش مختصات مجزا حجم محدود انجام شده است. معادله انرژی با روش حجم محدود گسسته شده است. از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک-گرادیان مزدوج در حل مسأله معکوس کمک گرفته شده است. به منظور بررسی دقت حل، سه مسأله ارائه و اثر خطای محاسباتی بر دقت حل مسأله، بررسی شده است. نتایج حاکی از توانایی بالای روش در تخمین ضریب جذب است. همچنین مشاهده میشود که تخمین ضریب جذب محیط به خطای اندازهگیری حساساست.

کلمات کلیدی

, انتقال حرارت تشعشع-هدایت, روش مختصات مجزا, الگوریتم ژنتیک, روش گرادیان مزدوج, خطای اندازه گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023622,
author = {باغبان, مجتبی and آیانی, محمدباقر and زهره شمس},
title = {آنالیز معکوس مسأله انتقال حرارت تشعشع-هدایت دو بعدی به کمک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک- گرادیان مزدوج},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، 2011 ISME},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {انتقال حرارت تشعشع-هدایت، روش مختصات مجزا، الگوریتم ژنتیک، روش گرادیان مزدوج، خطای اندازه گیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز معکوس مسأله انتقال حرارت تشعشع-هدایت دو بعدی به کمک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک- گرادیان مزدوج
%A باغبان, مجتبی
%A آیانی, محمدباقر
%A زهره شمس
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، 2011 ISME
%D 2011

[Download]