سلول و بافت, دوره (2), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (1-8)

عنوان : ( بررسی اثرات ویتامین A در مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی )

نویسندگان: جواد بهار آرا , فهیمه طالب پور قشلاقی , فرهنگ حداد , ناصر مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات ویتامین Aدر مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی ااریتروسیت های مغز استخو ان موش کوچک آزمایشگاهی بوده است.

کلمات کلیدی

, انتی اکسیدانت , ویتامین A, امواج موبایل , موش کوچک آزمایشگاهی , اریتروسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023627,
author = {جواد بهار آرا and فهیمه طالب پور قشلاقی and حداد, فرهنگ and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسی اثرات ویتامین A در مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی},
journal = {سلول و بافت},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-7035},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {انتی اکسیدانت - ویتامین A- امواج موبایل - موش کوچک آزمایشگاهی - اریتروسیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات ویتامین A در مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی
%A جواد بهار آرا
%A فهیمه طالب پور قشلاقی
%A حداد, فرهنگ
%A مهدوی شهری, ناصر
%J سلول و بافت
%@ 2228-7035
%D 2011

[Download]