دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , 2011-09-14

عنوان : ( بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو و میکرو ساختار منگنایت کلسیم برای کاربرد سلولهای سوختی اکسید حالت جامد در دمای بالا )

نویسندگان: سمیه کفاشی , احمد کمپانی , طاهره قربانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، نمونه منگنایت کلسیمCaMnO3به دو روش سل - ژل و واکنش حالت جامد تهیه و مقایسه ساختاری، الکتریکی و اپتیکی نمونه ها انجام شد. ساختار و اندازه میانگین پودر های حاصل باXRD, TEMو میکروسکوپ الکترونی روبشی SEMمشخصه یابی و اندازه گیری شدند.گاف اپتیکی نمونه ها با استفاده از نمودار طیف جذبی محاسبه شد. بررسی خواص الکتریکی در هر دو نمونه نشان داد که مقاومت ویژه الکتریکی با افزایش دما کاهش می یابد و مقاومت الکتریکی نمونه تهیه شده به روش سل-ژل کمتر از نمونه تهیه شده به روش واکنش حالت جامدمی باشد.

کلمات کلیدی

, واکنش حالت جامد, سل-ژل, منگنایت کلسیم, ساختار پروسکایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023630,
author = {کفاشی, سمیه and کمپانی, احمد and قربانی مقدم, طاهره},
title = {بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو و میکرو ساختار منگنایت کلسیم برای کاربرد سلولهای سوختی اکسید حالت جامد در دمای بالا},
booktitle = {دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واکنش حالت جامد، سل-ژل، منگنایت کلسیم، ساختار پروسکایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو و میکرو ساختار منگنایت کلسیم برای کاربرد سلولهای سوختی اکسید حالت جامد در دمای بالا
%A کفاشی, سمیه
%A کمپانی, احمد
%A قربانی مقدم, طاهره
%J دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو
%D 2011

[Download]