بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (65-71)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: احمد نظامی , زینت برومند رضازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش یخ‌زدگی بر ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجراء درآمد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از رقم (شامل پنچ رقم پائیزه با نام‌های K.W. 3، K.W. 6، K.W. 16، زرقان 279 و لاین 295 و رقم بهاره-پائیزه IL-111) و دماهای یخ‌زدگی شامل شش دمای صفر، 4-، 8-، 12-، 16- و 20- درجه سانتیگراد). کاشت در اوایل پاییز انجام و به منظور ایجاد خوسرمائی، گیاهان تا مرحله 7-5 برگی در شرایط آب و هوائی طبیعی رشد یافته و پس از آن تیمارهای یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده بر روی آنها اعمال شد. سپس گلدان‌ها به محیط طبیعی منتقل شده و پس از سه هفته درصد بقاء و بازیافت (رشد مجدد) گیاهان ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که درصد بقاء ارقام تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. مقدار LT50 برای ارقام مختلف بین 13- تا 5/13- درجه سانتیگراد بود. بررسی بازیافت بوته‌ها سه هفته پس از تیمار یخزدگی نشان داد که وزن خشک ارقام گلرنگ تفاوت معنی‌داری داشت و کمترین میزان وزن خشک را رقم IL-111 دارا بود. همچنین با کاهش دما به 12- درجه سانتیگراد وزن خشک ارقام کاهش یافت. از نظر LT50و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک گیاهان (RDMT50) نیز کمترین مقدار مربوط به لاین 295 و رقم IL-111 بود که می‌تواند نشان دهنده بازیافت ضعیف‌تر این دو رقم نسبت به سایر ارقام باشد.

کلمات کلیدی

, بازیافت, درصد بقاء, دمای کشنده 50 درصد نمونه‌ها, تحمل به یخ‌زدگی, دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023632,
author = {نظامی, احمد and برومند رضازاده, زینت},
title = {ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط کنترل شده},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {65--71},
numpages = {6},
keywords = {بازیافت، درصد بقاء، دمای کشنده 50 درصد نمونه‌ها، تحمل به یخ‌زدگی، دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط کنترل شده
%A نظامی, احمد
%A برومند رضازاده, زینت
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2011

[Download]