زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (59-72)

عنوان : ( بررسی تاثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره ی نمونه های سنگی )

نویسندگان: محمد بشیرگنبدی , علی ارومیه ای , محمد رضا نیکودل , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مقاومت تراکمی تک lمحوره ی نمونه های سنگی در آزمایشگاه به عنوان یکی از پارامترهای بسیار مهم در مهندسی سنگ همواره با مشکلات زیادی همراه می باشد. یکی از از مهم ترین مشکلات در این زمینه، پراکندگی نتایج آزمایش های تراکمی تک محوره و نبود معیار خاصی برای انتخاب داده های معرف مقاومت ماده ی سنگ می باشد بررسی شکل و نحوه شکست نمونه ها در آزمایش تک محوره موید تاثیر به سزای ریز شکستگی ها و ناپیوستگی های میکروسکوپی در شکل شکست و نتایج آزمایش می باشد. بنابراین با توجه به نسبت مقاومت تراکمی تک محوره به مقاومت کششی و همچنین شکل شکست نمونه ها به راحتی می توان داده های واقعی معرف مقاومت تراکمی تک محوره ی ماده سنگ را انتخاب نمود. در ایت تحقیق معیار مناسبی جهت انتخاب داده های درست آزمایش تراکمی تک محوره ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, مقاومت تراکمی تک محوره, ماسه سنگ, شکل شکست, ریزشکستگی, سازند شمشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023641,
author = {محمد بشیرگنبدی and علی ارومیه ای and محمد رضا نیکودل and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی تاثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره ی نمونه های سنگی},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-5245},
pages = {59--72},
numpages = {13},
keywords = {مقاومت تراکمی تک محوره، ماسه سنگ، شکل شکست، ریزشکستگی، سازند شمشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره ی نمونه های سنگی
%A محمد بشیرگنبدی
%A علی ارومیه ای
%A محمد رضا نیکودل
%A لشکری پور, غلامرضا
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2009

[Download]