هفتمین همایش بیوتکنولوژی , 2011-09-12

عنوان : ( بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن )

نویسندگان: مهدی صالحی , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات کشت بافت پنبه در باززایی غیر مستقیم وابستگی آن به ژنوتیپ است. لذا کالوس زایی در رقم ورامین با هدف به کالوس انجام شد. به منظور القای کالوس، ریزنمونه های هیپوکوتیل و برگ جدا و روی محیط کش تهای با gus انتقال ژن حاوی LBA کشت شد. از باکتری آگروباکتریوم تومفاشینس نژاد 4404 kinetin 2-4- و D غلظ تهای متفاوت هورمو نهای جهت تلقیح با کالوس استفاده شد. gus و ژن گزارشگر (nptII) و حامل ژ نهای مقاومت به کانامایسین PBI پلاسمید 121 کالو سهای دوماهه در سوسپانسیون باکتریایی به مدت 5 و 15 دقیقه تلقیح و به مدت 3 روز در تاریکی ه مکشت شدند. سپس کالو سها به محیط کشت انتخاب حاوی کانامایسین ( 50 میلی گرم در لیتر) انتقال یافتند. کالو سزایی در ریزنمونه هیپوکوتیل 2- 0 میلی گرم در لیتر از هریک از هورمون های - 4 / همراه با 5 B بعلاوه ویتامین های 5 MS نسبت به برگ بهتر بود و محیط کشت محی طکشت مناسبی جهت القای کالوس بود. با انتخاب کالو سهای زنده مانده و MgCL 0 میل یگرم در لیتر 2 / و 75 kinetin و D تایید شد. در مجموع نتایج این PCR به کالوس با استفاده از آزمون هیستوشیمیایی و gus مشکوک به تراریختی، صحت انتقال ژن 0 درصد بوده است که نشان دهنده پایین بودن انتقال ژن در این رقم است. / بررسی نشان داد که درصد تراریزش در رقم ورامین

کلمات کلیدی

, پنبه, رقم ورامین, کالوس, انتقال ژن, آگروباکتریوم تومفاشینس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023660,
author = {صالحی, مهدی and شهریاری احمدی, فرج اله and مشتاقی, نسرین},
title = {بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن},
booktitle = {هفتمین همایش بیوتکنولوژی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پنبه، رقم ورامین، کالوس، انتقال ژن، آگروباکتریوم تومفاشینس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن
%A صالحی, مهدی
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A مشتاقی, نسرین
%J هفتمین همایش بیوتکنولوژی
%D 2011

[Download]