هفتمین همایش بیوتکنولوژی , 2011-09-12

عنوان : ( روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن )

نویسندگان: مهدی صالحی , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی باززایی پنبه با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه برای ارقام رایج در ایران به منظور انتقال ژن ضروری بنظر م یرسد. بعلاوه 100 میل یگرم در لیتر میواینوزیتول MS بدین منظور از نو کشاخه های 4 روزه به همراه ساقه استفاده گردید و محیط کشت 0 میل یگرم در لیتر از هر یک از ویتامین های اسید نیکوتینیک ، پیریدوکسین و تیامین با 30 گرم در لیتر ساکارز، منجر به / و 5 آگروباکتریوم حاوی پلاسمید LBA 100 درصد باززایی و 5 درصد شاخ هزایی گردید. به منظور تراریزش نوک شاخه ها از نژاد 4404 استفاده شد. نوک شاخ هها در سوسپانسیون حاوی gus و ژن گزارشگر (nptII) و حامل ژن های مقاومت به کانامایسین PBI121 30 و 40 دقیقه تلقیح و به مدت 3 روز در تاریکی ه مکشت شدند و سپس به محیط کشت باززایی ، آگروباکتریوم به مدت 20،10 در تیمار PCR با کمک gus انتقال یافتند. با انتخاب بر گهای گیاهان مشکوک به تراریختی روی محیط انتخاب، صحت انتقال ژن 0/ مربوط به زمان 20 دقیقه تلقیح تایید شد. در مجموع نتایج این بررسی نشان داد که درصد تراریزش به نوک شاخه رقم ورامین 1 درصد بوده است که نشان دهنده پایین بودن میزان ا نتقال ژن در این رقم است.

کلمات کلیدی

, پنبه, رقم ورامین, نو کشاخه, باززایی سریع, انتقال ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023661,
author = {صالحی, مهدی and شهریاری احمدی, فرج اله and مشتاقی, نسرین},
title = {روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن},
booktitle = {هفتمین همایش بیوتکنولوژی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پنبه، رقم ورامین، نو کشاخه، باززایی سریع، انتقال ژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن
%A صالحی, مهدی
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A مشتاقی, نسرین
%J هفتمین همایش بیوتکنولوژی
%D 2011

[Download]