هفتمین همایش بیوتکنولوژی , 2011-09-12

عنوان : ( بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma) )

نویسندگان: مرتضی محمدی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , سیدحسن مرعشی , بالندری , نوید چلوارفروش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زرشک بیدانه از گونههای بومی ایران است که قابلیت استفاده در صنایع غذایی و تولید ترکیبات دارویی را دارد. در این پژوهش ،2,4-D بهینهسازی عوامل دخیل در کالوسزایی زرشک بیدانه مورد بررسی قرار گرفت. بهاین منظور از تنظیم کنند ههای رشد 5 و 10 میلیگرم در لیتر جهت القای کالوس استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد ، و پیکلرام در غلظتهای 2 IAA ،IBA ،NAA بهترین تیمار جهت جلوگیری از قهوهای شدن ریزنمونهها، شستشو با آب مقطر استریل به مدت یک ساعت بعد از استریل کردن و پیکلرام با NAA ،2,4-D سطحی می باشد و بهترین ریزنمونه جهت کالوسزایی، ریزنمونههای برگ است. تنظیم کنند ههای رشد غلظت 10 میلی گرم در لیتر، بیشترین تاثیر را در کالوسزایی داشت.

کلمات کلیدی

, پلیفنول, تاثیر فصل, آلودگی داخلی, نوع ریزنمونه, قهوهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023663,
author = {محمدی, مرتضی and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین and مرعشی, سیدحسن and بالندری and چلوارفروش, نوید},
title = {بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma)},
booktitle = {هفتمین همایش بیوتکنولوژی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلیفنول، تاثیر فصل، آلودگی داخلی، نوع ریزنمونه، قهوهای شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma)
%A محمدی, مرتضی
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%A مرعشی, سیدحسن
%A بالندری
%A چلوارفروش, نوید
%J هفتمین همایش بیوتکنولوژی
%D 2011

[Download]