7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12

عنوان : ( بررسی بیوشیمیایی و سینتیکی آنزیم آمیلاز اسیدوفیل از فلور باکتری یایی چشمه دیگ رستم )

نویسندگان: احمد آسوده , اشرف عالمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این کار به بررسی اثر یون های فلزی،مهار کننده ها و دترجنت ها بر روی فعالیت آنزیم آمیلاز اسیدوفیل جدا شده از چشمه دیگ رستم پرداخته می شود .برای این منظور بعد ازجداسازی، کشت باکتری، استخراج و خالص سازی آنزیم آمیلاز از فلور میکروبی چشمه دیگ رستم، فعالیت این آنزیم در حضور یون های فلزی، مهار کننده ها و دترجنت ها تعیین شد. یون های,Ba2+ ,Mg+2 Fe+2 اثر تقویتی روی فعالیت آنزیم ویون های Hg+2 و+2 Zn اثر مهاری داشتند. یون های Na+1 و K+1 هیچگونه تاثیری بر فعالیت آنزیم نداشتند .یون کلسیم نیز تاثیری بر روی آنزیم نداشت. SDS 1% به عنوان دترجنت آنیونی باعث کاهش فعالیت آنزیم شد. ترایتونX-100 (mM1) به عنوان دترجنت غیر یونی اثری بر روی فعالیت آنزیم نداشت.EDTA ،PMSF و بتا-مرکاپتو اتانول در غلظت mM 1 به عنوان مهار کننده اثری بر روی فعالیت آنزیم نداشتند. نتایج ما نشان داد که آنزیم جداشده دارای pH بهینه 4 ،دمای اپتیمم 45 درجه سانتی گراد و وزن مولکولی در محدوده 63 کیلو دالتون است. از بین سوبسترا های مختلف مانند: گلیکوژن،آلفا- سیکلودکسترین ،بتا- سیکلودکسترین و نشاسته، بهترین فعالیت آنزیم بر روی نشاسته به عنوان سوبسترا مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, آمیلاز, خواص بیوشیمیایی, دیگ رستم, یون فلزی, دترجنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023667,
author = {آسوده, احمد and عالمی, اشرف},
title = {بررسی بیوشیمیایی و سینتیکی آنزیم آمیلاز اسیدوفیل از فلور باکتری یایی چشمه دیگ رستم},
booktitle = {7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran},
year = {2011},
location = {Tehran, ايران},
keywords = {آمیلاز،خواص بیوشیمیایی،دیگ رستم،یون فلزی،دترجنت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیوشیمیایی و سینتیکی آنزیم آمیلاز اسیدوفیل از فلور باکتری یایی چشمه دیگ رستم
%A آسوده, احمد
%A عالمی, اشرف
%J 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran
%D 2011

[Download]