دانش و توسعه, دوره (4), شماره (33), سال (2011-3) , صفحات (30-40)

عنوان : ( بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد مظهری , حکیمه حاکسار , فاطمه رحمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وری نیروی کار از روش GAP محاسبه شد و مدل، بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ برای سال‌های 1364 تا 1383 برآورد گردید. در این مدل، اثر متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار، دستمزد واقعی نیروی کار، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تکنولوژی بر بهره‌وری نیروی کار بررسی شد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل نشان ‌می‌دهد ضریب متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای 026/0‌می باشد. این ضریب با اطمینان 85 درصد معنی دار است و مثبت بودن آن نشان‌می دهد رابطه مستقیمی بین این متغیر و بهره‌وری نیروی کار وجود دارد؛ یعنی افزایش بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار‌می شود. کشش متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای نیز، 363/0‌می باشد و بیانگر آن است 10 درصد افزایش در این متغیر، بهره‌وری نیروی کار را در بخش صنعت خراسان بزرگ 63/3 درصد افزایش‌می دهد.

کلمات کلیدی

, آموزش فنی و حرفه‌ای, بهره‌وری نیروی کار, صنعت, خراسان بزرگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023688,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمد مظهری and حکیمه حاکسار and فاطمه رحمانی},
title = {بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {4},
number = {33},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {30--40},
numpages = {10},
keywords = {آموزش فنی و حرفه‌ای، بهره‌وری نیروی کار، صنعت، خراسان بزرگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمد مظهری
%A حکیمه حاکسار
%A فاطمه رحمانی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]