دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (13), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (30-38)

عنوان : ( اثر پیاده‌روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکار )

نویسندگان: زینب فیروزهء , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , سعید رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیپوپروتئین آ [ LP(a)]یکی از عوامل خطرزای جدید قلبی_ عروقی بوده که بالارفتن غلظت آن باعث افزایش بیماری های قلبی_عروقی می شود.به دلیل اهمیت فعالیت بدنی درپیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی،این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ٨هفته برنامه پیاده روی برغلظت لیپوپروتئین آ سرم در زنان یائسه غیر ورزشکار انجام شد. روش بررسی:نمونه های آماری این مطالعه ٢٢زن یائسه با دامنه سنی (٥٥_٤٧سال) فاقد بیماری خاص بودندکه به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (١٢) نفروکنترل(١٠)نفر تقسیم شدند.ابتدا اندازه گیری ابعاد بدنی و آنتروپومتریکی شامل قد،وزن،شاخص توده بدنی،درصدچربی بدن ونسبت دورکمر به دورباسن انجام شد.سپس نمونه خون ناشتا از ورید قدامی بازوی آزمودنی ها گرفته شد.پس ازآن آزمودنیهای گروه تجربی دربرنامه پیاده روی (باشدت ٦٠درصدضربان قلب ذخیره،به مدت٣٠دقیقه در هفته اول و٧٠درصد ضربان قلب ذخیره وزمان ٦٠دقیقه در هفته آخر)شرکت کردند.آنگاه مجددا اندازه گیری های آنتروپومتریکی وخون گیری انجام شدومیزان لیپوپروتئین آسرم اندازه گیری شد.برای مقایسه اطلاعات پیش آزمون وپس آزمون بین گروه ها ازآزمون t-studentمستقل وآزمون uمن ویتنی استفاده شد و آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط لیپوپروتئین آبا اندازه های آنتروپومتریکی استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد میزان لیپوپروتئین آسرم درگروه تجربی کاهش معناداری یافت(پیش آزمون ۱/٤±٥/۱۲;پس آزمون٣±٥/۱۰ md)همچنین مقدار شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به دورباسن ودرصدچربی در گروه تجربی کاهش معناداری یافت(٠٥/٠p<).اما این تغییرات درگروه کنترل معنادار نبود.( ٠٥/٠p>) دربررسی رابطه بین عوامل درگروه تجربی بین لیپوپروتئین آبا اندازه های آنتروپومتریکی نیزارتباط معنادار نبود.)٠٥/ ٠( p> نتیجه گیری:نتایج این تحقیق نشان می دهد ٨هفته برنامه پیاده روی می تواندبرکاهش غلظت لیپوپروتئین آسرم، شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به دور باسن زنان یائسه سودمند باشد

کلمات کلیدی

, :لیپوپروتئین(آ) سرم, پیاده روی, زنان یائسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023693,
author = {فیروزهء, زینب and بیژه, ناهید and ابراهیمی عطری, احمد and سعید رمضانی},
title = {اثر پیاده‌روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکار},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گرگان},
year = {2011},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {۱۵۶۲-۴۷۶۵},
pages = {30--38},
numpages = {8},
keywords = {:لیپوپروتئین(آ) سرم، پیاده روی، زنان یائسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پیاده‌روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکار
%A فیروزهء, زینب
%A بیژه, ناهید
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A سعید رمضانی
%J دانشگاه علوم پزشکی گرگان
%@ ۱۵۶۲-۴۷۶۵
%D 2011

[Download]