دانش علف های هرز ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (1-18)

عنوان : ( اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوستهای آلی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز زیره سبز )

نویسندگان: تکتم کبودی , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست های آلی بر جمعیت علف های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.) آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. سه نوع کمپوست آلی (مرغی، گاوی و بقایای بستر قارچ) در سه مقدار (صفر، 20 و 40 تن در هکتار) و سه زمان مصرف (همزمان با کشت، یک ماه بعد و نیمه اسفند ماه) بصورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با اختصاص نوع کمپوست، مقدار و زمان مصرف به ترتیب به کرت های اصلی، فرعی و فرعی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج این آزمایش بیشترین تعداد گونه علف های هرز موجود در زیره سبز، گونه های پهن برگ بوداند. علف های هرز پاییزه شامل خاکشیر ایرانی و تلخ، گندمک، یولاف وحشی، شاهتره و درشتوک و علف های هرز بهاره آن شامل سلمک، هفت بند، سیزاب و تاجریزی بودند. تراکم تمام گونه های علف های هرز به جز گندمک و خاکشیر تلخ و نیز تراکم کل علف های هرز بطور معنی دار تحت تأثیر مقدار مصرف کمپوست قرار گرفت. بیشترین تراکم کل علف های هرز در تیمار مصرف کمپوست بستر قارچ و نیز مصرف در یک ماه بعد از کشت مشاهده شد. اثر مقدار و زمان مصرف کمپوست بر زیست توده خشک علف های هرز معنی دار بود، بطوریکه کمترین زیست توده علف های هرز در شرایط مصرف کمپوست گاوی در نیمه اسفند ماه حاصل شد. با افزایش میزان مصرف کمپوست، زیست توده علف های هرز افزایش یافت. بدین ترتیب، چنین به نظر می رسد که باتوجه به دسترسی آسان و مقرون به صرفه بودن کمپوست گاوی، مصرف این نوع کمپوست می تواند به کاهش تراکم علف های هرز در مزرعه زیره سبز کمک نماید.

کلمات کلیدی

, کود دامی, کمپوست بستر قارچ, Cuminum cyminum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023699,
author = {کبودی, تکتم and قربانی, رضا and نصیری محلاتی, مهدی and محمدآبادی, علی اصغر and خرم دل, سرور},
title = {اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوستهای آلی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز زیره سبز},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-3548},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {کود دامی، کمپوست بستر قارچ، Cuminum cyminum},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوستهای آلی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز زیره سبز
%A کبودی, تکتم
%A قربانی, رضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A خرم دل, سرور
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2010

[Download]