دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03

عنوان : ( تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در منطقه بینالود،مشهد )

نویسندگان: اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , حسین کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی تاثیر مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در بلندیهای بینالود در جنوب و غرب مشهد، بر روی هریک از مواد مادری اولترابازیک، گرانیتی و دگرگونی دو خاکرخ تشریح و مطالعه شد. خاکها 29 و / تکامل چندانی نداشته و دارای افقهای کمبیک، کلسیک و ژیپسیک هستند. مقدار گچ و آهک در این خاکها به ترتیب 4/29 تا 45/6 درصد میرسد که به وسیله باد به خاک اضافه شدهاند. خاکهای به دست آمده از سنگهای اولترابازیک به دلیل رس و مواد 21 و دگرگونی / 35 سانتیمول بار مثبت بر کیلوگرم میرسد در حالی که در خاکهای گرانیتی 8 / آنها تا 9 CEC ، آلی بیشتر 15/7 سانتیمول بار مثبت بر کیلوگرم است.

کلمات کلیدی

, اولترابازیک, بینالود, دگرگونی, گرانیت و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023702,
author = {حسنی نکو, اکبر and کریمی کارویه, علیرضا and حق نیا, غلامحسین and محمودی قرائی, محمدحسین and کریمی, حسین},
title = {تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در منطقه بینالود،مشهد},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اولترابازیک، بینالود، دگرگونی، گرانیت و مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در منطقه بینالود،مشهد
%A حسنی نکو, اکبر
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A کریمی, حسین
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2011

[Download]