دوازدهمین کنگره علوم خاکایران , 2011-09-03

عنوان : ( مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی )

نویسندگان: امین غفارپور , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه , شمس الله ایوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو مقطع لسی شامل توالی لس- خاک قدیمی در یک برش اقلیمی یکی در منطقه گرم و خشک آقبند و دیگری در منطقه گرم و مرطوب مبارکآباد به منظور مقایسه کانیهای رسی خاکهای دو منطقه و خاکهای قدیمی و خاکهای مدرن در هر منطقه مورد مطالعه قرار گرفت.در مبارک آباد بر خلاف آق بند ورمیکولیت و ایلیت- اسمکتیت یافت شد. خاک قدیمی شماره 1 در مبارک آباد با دیگر خاکها تفاوت دارد که نشان میدهد اقلیم زمان تشکیل آن با دیگر خاکهای قدیمی متفاوت بوده است.

کلمات کلیدی

, استان گلستان, خاک قدیمی, کانی شناسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023703,
author = {امین غفارپور and فرهاد خرمالی and کریمی کارویه, علیرضا and شمس الله ایوبی},
title = {مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاکایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {استان گلستان، خاک قدیمی، کانی شناسی، لس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی
%A امین غفارپور
%A فرهاد خرمالی
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A شمس الله ایوبی
%J دوازدهمین کنگره علوم خاکایران
%D 2011

[Download]