دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03

عنوان : ( پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی )

نویسندگان: اسماء شعبانی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه , ملک مسعود احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقیاس منطقه‌ای ویژگی‌های خاک و توپوگرافی از عوامل اصلی موثر بر عملکرد هستند که باید در مدیریت اراضی دیم به آنها توجه شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر ویژگی‌های خاک و توپوگرافی بر عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل‌سازی به روش شبکه‌های عصبی مصنوعی در اراضی دیم منطقه سیساب استان خراسان شمالی انجام شد. داده های عملکرد گندم و نمونه‌های خاک سطحی از 100 پلات 1×1 متر در منطقه ای به وسعت800 هکتار گردآوری شدند. ویژگی‌های اولیه و ثانوی توپوگرافی با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که مدل های شبکه عصبی مصنوعی می توانند 92 درصد تغییرات در عملکرد کل و عملکرد دانه گندم را توضیح دهند.

کلمات کلیدی

, توپوگرافی, شبکه عصبی مصنوعی, گندم دیم, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023704,
author = {شعبانی, اسماء and حق نیا, غلامحسین and کریمی کارویه, علیرضا and ملک مسعود احمدی},
title = {پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {توپوگرافی، شبکه عصبی مصنوعی، گندم دیم، مدل سازی عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی
%A شعبانی, اسماء
%A حق نیا, غلامحسین
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A ملک مسعود احمدی
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2011

[Download]