بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید, دوره (22), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (122-135)

عنوان : ( یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمانبندی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی با سیستم تولیدی پیوسته )

نویسندگان: محمد رنجبر , مصطفی نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ارکان اصلی هر زنجیره تامین بخش تولید است. برنامه ریزی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی که تولید محصولات در معرض محدودیت های عملیاتی پیچیده قرار دارد، کار بسیار دشواری است زیرا تولیدحجم بهینه محاسبه شده باید با محدودیت های زمانبندی عملیات سیستم تولیدی سازگار باشد. از این رو ایده یکپارچه سازی مطرح شده تا تصمیم گیری های مرتبط با این دو مساله در کنار یکدیگر انجام شود. مساله اصلی در یکپارچه سازی نحوه ایجاد ارتباط بین مساله برنامه ریزی تولید با بازه زمانی میان مدت و مساله زمانبندی تولید با بازه های زمانی کوتاه مدت است. در این مقاله به فرمولبندی و یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید و زمانبندی عملیات تولیدی در صنایع فرایندی پیوسته و چند محصولی با قابلیت ذخیره سازی محصولات میانی در بازه های کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت. در ادامه، یک الگوریتم حل ابتکاری برای مساله فوق ارائه شده و کارایی آن در یک مطالعه موردی و عملی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی و زمانبندی تولید, صنایع فرآیندی پیوسته, یکپارچه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023705,
author = {رنجبر, محمد and مصطفی نقی زاده},
title = {یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمانبندی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی با سیستم تولیدی پیوسته},
journal = {بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید},
year = {2011},
volume = {22},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4870},
pages = {122--135},
numpages = {13},
keywords = {برنامه ریزی و زمانبندی تولید، صنایع فرآیندی پیوسته، یکپارچه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمانبندی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی با سیستم تولیدی پیوسته
%A رنجبر, محمد
%A مصطفی نقی زاده
%J بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
%@ 2008-4870
%D 2011

[Download]