زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (3), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (15-24)

عنوان : ( بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد )

نویسندگان: محمدصادق قائم پناه , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , محمد غفوری , محمد عشقی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در توده سنگ‌های ناهمگن و کم مقاومت مانند شیل‌ها و شیست‌ها، پیش بینی سریع مشکلات در هنگام حفاری تونل بسیار مهم میباشد. در این مقاله مساله لهیدگی در مسیر قطعه دوم تونل آزاد در استان کردستان به دلیل وجود توده سنگ‌های فیلیتی و اسلیتی با مقاومت پایین دارای پتانسیل لهیدگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از چهار روش تجربی استفاده گردید. سپس با توجه به نتایج به‌دست آمده، میزان لهیدگی و درصد تغییر شکل دیواره تونل نسبت به شعاع آن در مقطع بحرانی با بیش‌ترین ضخامت روباره (760 متر) تعیین و مقدار فشار نگهدارنده با استفاده از رابطه هوک- مارینوس محاسبه شده است. در نهایت با میانگین‌گیری از نتایج حاصل از روش های تجربی ذکر شده، عمق شروع لهیدگی در این قطعه، 180 متر تخمین زده شده است.

کلمات کلیدی

, تونل آزاد, لهیدگی, فشار نگهدارنده, روش تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023708,
author = {قائم پناه, محمدصادق and لشکری پور, غلامرضا and صادقی, حسین and غفوری, محمد and محمد عشقی پور},
title = {بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {15--24},
numpages = {9},
keywords = {تونل آزاد، لهیدگی، فشار نگهدارنده، روش تجربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد
%A قائم پناه, محمدصادق
%A لشکری پور, غلامرضا
%A صادقی, حسین
%A غفوری, محمد
%A محمد عشقی پور
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2009

[Download]