علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (116-121)

عنوان : ( ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته )

نویسندگان: رضا منصوری ده شعیبی , غلامحسین داوری نژاد , حسین حکم آبادی , علی تهرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش بمنظور ارزیابی پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژیکی جوانه گل درختان پسته در قالب طرح کرت های خردشده با سه تکرار و بر اساس فاکتور اصلی زمان نمونه برداری ( 5 مرحله) و فاکتور فرعی رقم (اکبری، احمدآقایی، اوحدی وکله قوچی ) در دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه تحقیقات پسته کشور (رفسنجان) انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول بودند که 27/ طی مراحل استراحت (زمستان)، گلدهی و پس از سرمای دیررس بهاره مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان پرولین ( 27.36 ) میلی مول بر گرم وزن تر جوانه) به ترتیب در رقم احمدآقایی بعد از سرمای بهاره و مرحله / میلی مول بر گرم وزن تر جوانه) وکمترین مقدار آن ( 863 .7 درصد) در زمان بازشدن گل ها و کمترین مقدار آن در / 70 درصد) و اوحدی ( 25 / تورم جوانه ها بود. بیشترین میزان پروتئین کل در ارقام اکبری ( 79 25 درصد) مشاهده گردید. نتایج نشان داد که قندها در طی زمستان تجمع یافته و در بهار کاهش یافتند. مقدار / مرحله تورم جوانه ها در رقم اوحدی ( 39 پرولین نیز در مرحله باز شدن خوشه ها وپس از سرمای بهاره افزایش داشته و مجموع پروتئین ها از آبان تا بهمن ماه روند ثابت و پایینی داشتند، اما ا ز اسفند تا مرحله بعد از گلدهی و پس از سرمای بهاره افزایش یافتند.

کلمات کلیدی

, مقاومت به سرما, سرمازدگی بهاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023710,
author = {منصوری ده شعیبی, رضا and داوری نژاد, غلامحسین and حسین حکم آبادی and تهرانی فر, علی},
title = {ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {116--121},
numpages = {5},
keywords = {مقاومت به سرما، سرمازدگی بهاره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته
%A منصوری ده شعیبی, رضا
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A حسین حکم آبادی
%A تهرانی فر, علی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]