علوم باغبانی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (38-44)

عنوان : ( اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلم ههای ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی )

نویسندگان: صفیه وطن دوست جرتوده , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , حامد کاوه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بمنظور بررسی اثرات عوامل هورمون ایندول بوتیریک ا سید، ترکیب آن با نفتالین استیک اسید و محل قلمه گیری از روی شاخه بر روی ریشه زایی سه رقم گلابی نطنز، سبری و شکری ، آزمایشاتی در اسفند ماه سال 1386 و بهمن ماه 1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید . در این آزمایشات از درختان گلابی پیوند شده بر روی پایه کوئینز بعنوان گیاه مادری برای تهیه قلمه استفاده شد. با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اثرات دو عامل شامل غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید در 4سطح همراه با ترکیب آن با نفتالن استیک اسید و محل قلمه گیری در دو سطح سر شاخ ه و بن شاخه از روی شاخه در ریشه دار شدن قلمه های چوبی سه رقم گلابی ذکر شده در دو سال متوالی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایش سال اول نشان داد که ایندول بوتیریک اسید با غلظت 3 قسمت در میلیون در رقم نظنز بطور معنی داری موجب افزایش درصد ریشه زایی ، طول و تعد اد ریشه در قلمه های سر شاخه و درصد ریشه زایی و طول ریشه در قلمه های بن شاخه رقم نطنز می شود . در قلمه های بن شاخه تیمار 3 قسمت در میلیون ایندول بوتیریک اسید بهمراه 100 قسمت در میلیون نفتالین استیک اسید باعث کاهش ریشه زایی نسبت به شاهد شد .تیمار های هورمونی م نجر به ایجاد کالوس و ریشه زایی در ارقام سبری و شکری نگردید .نتایج آزمایش در سال دوم نیز مشخص نمود که 40 درصد کالوس تولید کردند. همچنین مشخص شد که تیمار 100 میلی ،IBA قلمه های بن شاخه رقم سبری فقط در غلظت 500 میلی گرم در لیتر برای رقم نطنز م نجر به ریشه زایی حدود 75 درصد قلمه ها می شود . بیشترین میزان برای صفات تعداد و طول ریشه برای رقم نطنز IBA گرم در لیتر در این غلظت مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, خود ریشه, نطنز, سبری, شکری, ایندول بوتیریک اسید, قلمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023711,
author = {وطن دوست جرتوده, صفیه and داوری نژاد, غلامحسین and تهرانی فر, علی and حامد کاوه},
title = {اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلم ههای ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {38--44},
numpages = {6},
keywords = {خود ریشه، نطنز، سبری، شکری، ایندول بوتیریک اسید، قلمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلم ههای ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی
%A وطن دوست جرتوده, صفیه
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A تهرانی فر, علی
%A حامد کاوه
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]