علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (185-193)

عنوان : ( بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو ژیک گیاه شوید(Anethum graveolens L.) )

نویسندگان: زهرا خاکشورمقدم , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش گیاه دارویی شوید به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی دو آزمایش جداگانه هر یک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در آزمایش اول واکنش جوانهزنی بذرهای شوید به سطوح مختلف تنش تهیه شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت . PEG 2- و 3- بار که با استفاده از 6000 /5 ، -2 ، -1/ خشکی شامل پتانسیلهای اسمزی صفر(شاهد)، 5 آزمایش دوم مشابه آزمایش اول بود، با این تفاوت که در این آزمایش صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه شوید که در سطوح مختلف تنش خشکی قرار گرفته بر خصوصیات ( p≤0/ بودند، مورد مطالعه و تجزیه آماری قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری ( 01 جوانهزنی شامل درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، طول ساقهچه، طول ریشهچه، وزن خشک ساقهچه، وزن خشک ریشهچه و نسبت وزن خشک ساقه - چه به ریشهچه داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش خشکی کلیه صفات فوق کاهش یافتند. صفات مورفولوژیکی مانند سطح برگ، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه و نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه تحت تاثیر خشکی کاهش یافتند. همچنین تنش خشکی تاثیر مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش، میزان .( p≤0/ معنیداری بر میزان پرولین و قندهای محلول بخش هوایی و ریشه داشت ( 01 پرولین و قندهای محلول بخش هوایی و ریشه و همچنین نسبت پرولین و قندهای محلول بخش هوایی به ریشه افزایش یافت. در این آزمایش نسبت

کلمات کلیدی

, صفات مورفولوژیکی, پرولین, قندهای محلول , PEG :
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023712,
author = {خاکشورمقدم, زهرا and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو ژیک گیاه شوید(Anethum graveolens L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {185--193},
numpages = {8},
keywords = {صفات مورفولوژیکی، پرولین، قندهای محلول ،PEG :},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو ژیک گیاه شوید(Anethum graveolens L.)
%A خاکشورمقدم, زهرا
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]