Second National conference of Applied Microbiology , 2011-02-16

عنوان : ( Bacterial diversity and seasonal variation in alpine tundra soils )

نویسندگان: بهار شهنواز , Lucie Zinger , Geremia Roberto A , Choler Philippe ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاک اکوسیستم‌های سرد نظیر کوهستان های آلپ بخش زیادی از کربن آلی‌ را در خود ذخیره کرده‌اند و معدنی شدن این ذخیره کربنی در مبحث گرم شدن کره زمین از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. در این اکوسیستم ها، تغییرات توپوگرافی زمین، اثر مستقیمی‌ روی مدت زمانی‌ که این محیط ‌ها از برف پوشیده هستند، می گذارد. طول دوره پوشیدگی با برف نیز روی ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی خاک و پوشش گیاهان تاثیر دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تنوع باکتریایی و تعیین گروه‌های مختلف آنها در فصول مختلف سال درخاک آلپ فرانسه بوده است. ما دو اکوسیستم مختلف آلپ LSM و ESM را در جنوب غربی فرانسه مقایسه کرده ایم. ساختمان فیلوژنتیکی و جمعیّت باکتریایی آن با استفاده از روشهای مولکولی (Sequencing SSCP, PCR, Cloning,) شناسایی گردید. نتایج نشان داد که جمعیت باکتریایی در این دو اکوسیستم که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک ولی‌ دارای تغییرات توپوگرافی هستند، میتواند کاملا متفاوت باشد. تنوع کلی‌ باکتریها در دو اکوسیستم تفاوت معنی‌ داری را نشان نمیدهد، ولی‌ در هر اکوسیستم متناسب با فصل میتواند تغییر کند. از طرفی‌ نتایج حاصل از SSCP نشان داد که نزدیکترین فاصله فیلوژنتیکی‌ بین گروه‌های باکتریایی بین دو اکوسیستم ESM و LSM در فصل زمستان می‌باشد. این همگرایی با فاکتور‌های مانند درجه حرارت پایین، عدم حضور گیاهان و اسیدیته خاک همراه می باشد.این مطالعه نشان میدهد که طول دوره برف و فصل رویش گیاهان با جمعیّت باکتریایی در ارتباط نزدیک میباشد. در ESM بدلیل نوسانات شدید فصلی و کمبود منابع کربنی نوعی‌ فشار انتخابی برای بروز باکتریهای تجزیه کننده مواد آلی (Actinobacteria) ‌ وجود دارد، در حالیکه در LSM بدلیل اسیدیته پایین خاک، گرو‌هی از باکتری‌ها (Acidobacteria) غالب می باشند. تغییرات فصلی در هر اکوسیستم‌، درفیلوتیپ های باکتریایی در سطح فیلوم و زیر فیلوم قابل مشاهده هستند.

کلمات کلیدی

, اکوسیستم آلپ, تنوع باکتریایی, 16s RNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023715,
author = {شهنواز, بهار and Lucie Zinger and Geremia Roberto A and Choler Philippe},
title = {Bacterial diversity and seasonal variation in alpine tundra soils},
booktitle = {Second National conference of Applied Microbiology},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اکوسیستم آلپ، تنوع باکتریایی، 16s RNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Bacterial diversity and seasonal variation in alpine tundra soils
%A شهنواز, بهار
%A Lucie Zinger
%A Geremia Roberto A
%A Choler Philippe
%J Second National conference of Applied Microbiology
%D 2011

[Download]