حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (8-20)

عنوان : ( معرفی گونه هایی از جنسHelicotylenchus Steiner, 1945 در مزارع کلزای استان خراسان شمالی )

نویسندگان: سمیه باعدل چری , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزا در استان خراسان شمالی،طی سالهای 1386و1387 تعداد 50 نمونه خاک وریشه جمع آوری گردید. نماتدها به روش الک و سانتریفوژ استخراج شدند. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش تکمیل شده دگریس(De Grisse ,1969 ) ثابت و به گلسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی میکروسکوپی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی وریخت سنجی هر یک از نمونه ها بررسی شد. در این تحقیق هشت گونه از جنس Helicotylenchus ،شامل گونه های H.digonicus H.vulgaris، H.exallus، H.pseudorobostus،H.californicus،H.canadensis،H.minzi و H.crassatusشناسایی شدند که چهار گونه H.californicus،H.canadensis،H.minzi و H.crassatus برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.گونه ی H.californicus به دلیل داشتن سر کروی، کیسه ذخیره اسپرم پر و شکل زائده انتهای دم و گونه ی H.canadensis به داشتن سر مخروطی ناقص با چهار یا پنج شیارعرضی،استایلت بلند ودم نیمه استوانه ای وگونه یH.minzi با داشتن سر نیمه کروی با پنج شیارعرضی، کیسه ذخیره اسپرم پر و دم نامتقارن نیمه استوانه ای و گونه ی H.crassatus باداشتن سر مخروطی ناقص، وشکل دم از سایر گونه های مشابه در این جنس مربوطه متمایز می شوند.

کلمات کلیدی

, Helicotylenchus نماتد های انگل گیاهی , کلزا, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023723,
author = {باعدل چری, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {معرفی گونه هایی از جنسHelicotylenchus Steiner, 1945 در مزارع کلزای استان خراسان شمالی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {8--20},
numpages = {12},
keywords = {Helicotylenchus نماتد های انگل گیاهی ،کلزا، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی گونه هایی از جنسHelicotylenchus Steiner, 1945 در مزارع کلزای استان خراسان شمالی
%A باعدل چری, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]