حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (36-43)

عنوان : ( گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیر راسته Aphelenchinaبرای فون نماتد های ایران )

نویسندگان: حمیدرضا رفیعی , عصمت مهدی خانی مقدم , موسی نجفی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع و گلخانه های خیار طی سالهای 1386 و 1387 جمعاً تعداد 45 نمونه خاک و ریشه از منطقه جیرفت و کهنوج جمع آوری گردید. در این بررسی تعداد 13 جنس و 16 گونه شناسایی شد که جنس Ektaphelenchoidesو یک گونه ازآن E. compsi و گونه Aphelenchus isomerus برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند. گونه اول از نمونه های خاک حسین آباد عنبرآباد ، ملک آباد کلرود و حسین آباد بن سراجی منطقه جیرفت و گونه دوم از نمونه های خاک گلخانه های باقرآباد منطقه جیرفت جمع آوری و شناسایی گردید. جنس Ektaphelenchoides متعلق به زیرراسته Aphelenchina ، خانواده Aphelenchoididae و زیرخانواده Ektaphelenchinae می باشد. در گونه Ektaphelenchoides compsi سر پهن و کمی تخت، همطراز بدن، کیسه عقبی رحم بلندتر و نوک تیزی انتهای دم کمتر از سایر گونه های این جنس می باشد. در گونه Aphelenchus isomerus واژن متقارن است.

کلمات کلیدی

, Aphelenchina, خیار, Ektaphelenchoides compsi , Aphelenchus isomerus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023726,
author = {رفیعی, حمیدرضا and مهدی خانی مقدم, عصمت and موسی نجفی نیا},
title = {گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیر راسته Aphelenchinaبرای فون نماتد های ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {36--43},
numpages = {7},
keywords = {Aphelenchina، خیار،Ektaphelenchoides compsi ، Aphelenchus isomerus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیر راسته Aphelenchinaبرای فون نماتد های ایران
%A رفیعی, حمیدرضا
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A موسی نجفی نیا
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]