پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2006-3)

عنوان : Analysis of agroclimatic indices of Iran under future climate change scenarios ( آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم )

نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در شرایط تغییر اقلیم، شاخص‌های اقلیمی کشاورزی دستخوش تغییر شده و با ارزیابی تغییر این شاخص ها امکان بررسی واکنش گیاهان زراعی به شرایط اقلیمی آینده میسر خواهد شد. به نظر می‌رسد تجزیه به مولفه‌های اصلی و آنالیزکلاستر تکنیک‌های مناسبی برای آنالیز شاخص‌های اقلیمی کشاورزی در مقیاس منطقه‌ای و تعیین شباهت ایستگاههای تحت بررسی و گروهبندی آنها از نظر تشابه خصوصیات اگروکلیماتیک می‌باشند. از اینرو بمنظورآنالیز شاخص‌های اقلیمی کشاورزی در مقیاس منطقه‌ای و تعیین شباهت 36 ایستگاه کشور و گروهبندی آنها از نظر تشابه خصوصیات اگروکلیماتیک تحت شرایط آینده اقلیمی 55 شاخص اگروکلیماتیک در شرایط فعلی و برای سالهای 2025 و 2050 محاسبه شده و در ادامه جهت ارزیابی ایستگاههای مختلف کشور از تکنیک تجزیه به مولفه‌های اصلی استفاده شد. سپس بمنظور تعیین شباهت ایستگاههای تحت بررسی و گروهبندی آنها از نظر تشابه خصوصیات اگروکلیماتیک از آنالیز کلاستر استفاده شد. با اجرای تکنیک تجربه به مولفه‌های اصلی ، 5 مولفه اصلی اول که شامل 1) مجموعه اطلاعات درجه حرارت، 2) مجموعه اطلاعات بارندگی، حداقل درجه حرارت در زمستان، 3) حداکثر درجه حرارت در زمستان، 4) بارندگی زمستان، حداکثر درجه حرارت در بهار، تابستان و پاییز و 5) درجه روزهای رشد در بهار و زمستان، بارندگی تابستان، بودند حدود 97 درصد واریانس کل را توصیف کردند. همچنین براساس نتایج آنالیزکلاستر ، در شرایط اقلیمی فعلی شهرستانهای تحت بررسی از نظر تشابه شاخص‌های اقلیمی کشاورزی در 10 ناحیه قرار گرفتند در حالیکه در شرایط تغییر اقلیم، شهرستانهای تحت بررسی برای سال 2025 در هشت گروه و برای سال 2050 در هفت ناحیه قرار گرفتند. براساس این نتایج در شرایط آینده اقلیمی کشور تشابه بین مناطق از نظر شاخص‌های اقلیمی کشاورزی افزایش یافته و تنوع اقلیمی کشاورزی کشور در مقایسه با شرایط فعلی کاهش خواهد یافت. واژه های کلیدی: نغییر اقلیم، تنوع اقلیمی کشاورزی، تجزیه کلاستر، ناحیه بندی اقلیمی کشاورزی.

کلمات کلیدی

آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102373,
author = {نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا},
title = {Analysis of agroclimatic indices of Iran under future climate change scenarios},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1472},
keywords = {آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Analysis of agroclimatic indices of Iran under future climate change scenarios
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]