مهندسی متالورژی و مواد, دوره (22), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (1-8)

عنوان : ( استفاده از آزمون جریان گردابی برای کنترل کیفی قطعات کربن دهی شده )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , میثم شیخ امیری , محمودرضا قندهاری فردوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کربوراسیون قطعات صنعتی از جنس فولاد های کم کربن به منظور بهبود عملکرد آنها, امری رایج به شمار می آید. مهم ترین عامل در رسیدن به خواص مورد نظر, کنترل دقیق درصد کربن سطح قطعات کربوره شده می باشد. روش های متفاوتی برای تعیین درصد کربن سطح وجود دارد اما تمامی آنها زمان بر و هزینه برند. هم چنین امکان آزمودن تمامی نمونه ها در هیچ یک از آنها وجود ندارد. در این پژوهش توانایی روش غیر مخرب جریان گردابی در تعیین درصد کربن بررسی و اثبات شده است. آزمون جریان گردابی به منظور بررسی ارتباط بین ولتاژ ورودی و خروجی و امپدانس نرماله شده با درصد کربن انجام پذیرفته و نتایج نشانگر ارتباط بالای بین امپدانس نرماله شده بدست آمده از آزمون جریان گردابی با درصد کربن سطح قطعات می باشد. بیشترین ضریب همبستگی برای تعیین درصد کربن برابر 0.82 بدست آمد. همچنین آزمون های جریان گردابی در 3 دمای متفاوت انجام و فرمولی برای تعیین دقیق تر درصد کربن سطح در دماهای متفاوت ارایه گردید.

کلمات کلیدی

, آزمون جریان گردابی, امپدانس نرماله شده, ولتاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023733,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and شیخ امیری, میثم and قندهاری فردوسی, محمودرضا},
title = {استفاده از آزمون جریان گردابی برای کنترل کیفی قطعات کربن دهی شده},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2011},
volume = {22},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-7462},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {آزمون جریان گردابی; امپدانس نرماله شده; ولتاژ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از آزمون جریان گردابی برای کنترل کیفی قطعات کربن دهی شده
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A شیخ امیری, میثم
%A قندهاری فردوسی, محمودرضا
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2011

[Download]