پژوهش های قرآن و حدیث, دوره (43), شماره (1), سال (2011-3) , صفحات (31-51)

عنوان : ( ثأثیر گذاری پیش فرض های کلامی در تفسیر (با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن) )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی , ابوالفضل علیشاهی , بی بی زینب حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش تفسیر قرآن به قرآن یکی از روش های معتبر وکارآمد در تفسی قرآن است.با این حال از آسیب های که پیوسته آن را تهدید می کند گرفتار شدن در دام تفسیر به رأی است، چنانکه برخی از مفسران بزرگ ونام دار نتوانسته اند از آن رهای یابند، این پژوهش کوشیده است با بررسی نمونه های از تفسیر الجامع لاحکام القرآن اثر مفسر مشهور اهل سنت قرطبی نشان دهد که پیش فرض های کلامی مفسر تا چه اندازه در روش تفسیر قرآن به قرآن وی موثر بوده است. با بررسی های به عمل آمده آشکار می شود که قرطبی برای اثبات دیدگاه های کلامی خود برخی از ضوابط مهم تفسیری را نا دیده گرفته است ویا از روش تفسیری قرآن به قرآن به شکل نا مطلوبی استفاده کرده است.

کلمات کلیدی

, تفسیر, قواعد تفسیر, سیاق, آیات کلامی , سبب نزول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023738,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی and ابوالفضل علیشاهی and حسینی, بی بی زینب},
title = {ثأثیر گذاری پیش فرض های کلامی در تفسیر (با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)},
journal = {پژوهش های قرآن و حدیث},
year = {2011},
volume = {43},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-9430},
pages = {31--51},
numpages = {20},
keywords = {تفسیر، قواعد تفسیر، سیاق، آیات کلامی ،سبب نزول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ثأثیر گذاری پیش فرض های کلامی در تفسیر (با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A ابوالفضل علیشاهی
%A حسینی, بی بی زینب
%J پژوهش های قرآن و حدیث
%@ 2008-9430
%D 2011

[Download]