مدیریت فردا, دوره (9), شماره (24), سال (2010-5) , صفحات (23-42)

عنوان : ( تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , وجیهه هوشیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده عدالت سازمانی، درک افراد از عدالت در رفتار دریافت شده از یک سازمان و واکنش رفتاری آن ها به چنین اقداماتی می باشد. عدالت سازمانی مبتنی بر سه بعد می باشد: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی. هدف این تحقیق، شناخت تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی می باشد. بدین منظور یک نمونه 105 نفری از کارکنان شعبات مختلف یک بانک دولتی انتخاب شدند. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل مورد آزمون در تحقیق استفاده شد و با استفاده از تحلیل آماری PLS قرار گرفت. از نرم افزار یافته های تحقیق استخراج شدند. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و بر تمایل به ترک شغل تاثیر منفی دارد و رضایت شغلی بر تمایل به ترک شغل تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر غیر مستقیم عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل به واسطه رضایت شغلی بیشتر از تاثیر مستقیم عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل م یباشد

کلمات کلیدی

, عدالت سازمانی, عدالت توزیعی, عدالت رویه ای, عدالت تعاملی, رضایت شغلی, تمایل به ترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023741,
author = {رحیم نیا , فریبرز and هوشیار, وجیهه},
title = {تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2010},
volume = {9},
number = {24},
month = {May},
issn = {2228-6048},
pages = {23--42},
numpages = {19},
keywords = {عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A هوشیار, وجیهه
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2010

[Download]