دانشکده دندانپزشکی مشهد, دوره (35), شماره (3), سال (2011-5) , صفحات (157-164)

عنوان : ( کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانی )

نویسندگان: حبیب اله اسماعیلی , محمدتقی شاکری , فاطمه سلمانی , هادی جباری نوقابی , زهره دلیرثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در بسیاری از تحقیقات علوم پزشکی برای بیان سیر بیماری و تأثیر درمان از مطالعات طولی استفاده می شود. در مطالعات طولی پاسخ ها به طور مکرر اندازه گیری می شوند. چنان چه پاسخ ها به صورت رتبه ای و طولی باشند، روش های وی‍ه آماری برای تحلیل آن باید به کار رود. در این مطالعه قصد داریم ضمن بررسی و انتخاب بهترین روش های آماری موجود، تأثیر درمان اختلال روانی بر بهبود بیماری لیکن پلان دهانی را با همین شیوه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. مواد و روش ها: در این مطالعه از داده های مربوط به 45 بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی که در یک مطالعه کارآزمایی بالینی در دانشکده دندانپزشکی مشهد شرکت داشتند، استفاده شد. برای تحلیل پاسخ های رتبه ای این مطالعه از تابع پیوند لوجیت بهره بردیم. مدل اثرات تصادفی و مدل اثرات ثابت مدل های بکار رفته بودند. یافته ها: نتایج نشان داد مدل اثر تصادفی نسبت به مدل اثر ثابت دارای دقت بالاتری بوده است. با استفاده از مدل اثر تصادفی زمان و نوع اختلال اثر معنی داری در مدل داشتند. اما متغیر درمان در مدل اثر تصادفی معنی دار نبود. در حالی که در مدل اثر ثابت معنی دار بود. نتیجه گیری: در تحلیل این گونه داده ها استفاده از مدل های اثرات تصادفی در تحلیل داده های طولی با مقیاس رتبه ای پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, مطالعه طولی, پاسخ رتبه ای, مدل اثر تصادفی, لیکن پلان, اختلالات روانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023767,
author = {حبیب اله اسماعیلی and محمدتقی شاکری and فاطمه سلمانی and جباری نوقابی, هادی and زهره دلیرثانی},
title = {کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانی},
journal = {دانشکده دندانپزشکی مشهد},
year = {2011},
volume = {35},
number = {3},
month = {May},
issn = {1560-9286},
pages = {157--164},
numpages = {7},
keywords = {مطالعه طولی، پاسخ رتبه ای، مدل اثر تصادفی، لیکن پلان، اختلالات روانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانی
%A حبیب اله اسماعیلی
%A محمدتقی شاکری
%A فاطمه سلمانی
%A جباری نوقابی, هادی
%A زهره دلیرثانی
%J دانشکده دندانپزشکی مشهد
%@ 1560-9286
%D 2011

[Download]