پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (23), شماره (87), سال (2010-5) , صفحات (53-56)

عنوان : ( بررسی آلودگی کرمی اسب های ترکمن در منطقه جرگلان (استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: جواد تاجیک , علی میرشاهی , غلامرضا رزمی , غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی آلودگی انگلی اسبان ترکمن در این منطقه، نمونه های مدفوع و خون از 46 راس اسب ترکمن )حدود 10 درصد جمعیت: 30 نریان و 16 مادیان( که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند گرفته شد. شمارش تعداد تخم انگل (به روش کلین- تون لین(، کشت مدفوع و بررسی نمونه های خون از نظر حضور میکروفیلرهای انگلی خون به روش اصلاح شده نات انجام گردید. در نمونه های خون میکروفیلر انگل مشاهده نشد. تخم نماتودها )سیاستومینه( در 26 نمونه مدفوع ( 650-0 تخم در هر گرم با میانگین و انحراف معیار 43/21 ±1/62 ) شناسایی گردید. شدت آلودگی بین اسبهای با سابقه درمان ضد انگلی و اسب های بدون سابقه درمان اختلاف معنی داری نداشت. از نظر شدت آلودگی بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری وجود داشت.

کلمات کلیدی

, آلودگی کرمی, اسب ترکمن, جرگلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023782,
author = {جواد تاجیک and میرشاهی, علی and رزمی, غلامرضا and محمدی, غلامرضا},
title = {بررسی آلودگی کرمی اسب های ترکمن در منطقه جرگلان (استان خراسان شمالی)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2010},
volume = {23},
number = {87},
month = {May},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {53--56},
numpages = {3},
keywords = {آلودگی کرمی، اسب ترکمن، جرگلان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی کرمی اسب های ترکمن در منطقه جرگلان (استان خراسان شمالی)
%A جواد تاجیک
%A میرشاهی, علی
%A رزمی, غلامرضا
%A محمدی, غلامرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2010

[Download]