همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11

عنوان : ( مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان )

نویسندگان: الهامه محسنیان , زهرا طبیبی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: مطالعات نشان میدهند مکان خواب شبانه شیرخواران بر تعداد دفعات بیداری شبانه آنها، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان مؤثرست، و همچنین از طرفی، تحت تاثیر سابقه بیماری زردی شیرخواران میباشد. هدف این پژوهش، مقایسه سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، تعداد دفعات بیداری شبانه، افزایش وزن، و کیفیت خواب شبانه مادران در شیرخواران\\\"هم رختخواب\\\" و\\\"هم اتاق\\\" بود. روش: آزمودنیها، 79 شیرخوار کوچکتر از یک سال (40 دختر و 39 پسر) بودند که در دو گروه \\\"هم رختخواب\\\" و \\\"هم اتاق\\\" ارزیابی شدند. همه آزمودنیها در دامنه سنی 1-6ماه و 37 شیرخوار در دامنه سنی 6-12ماه مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری داده ها، پرسشنامه یا مصاحبه حضوری یا تلفنی با مادران بود. داده ها از طریق آزمون ناپارامتریک مان- ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: تعداد دفعات بیداری در 6 ماهه دوم، در شیرخواران\\\"هم رختخواب\\\"، بیش از شیرخواران\\\"هم اتاق\\\"، بود، اما در 6 ماهه اول تفاوت معنادار نبود. شیرخواران \\\"هم اتاق\\\" بیش از شیرخواران \\\"هم رختخواب\\\" در 6 ماه دوم، افزایش وزن داشتند. تفاوت کیفیت خواب شبانه مادران آنها، در 6 ماه اول، نزدیک به معناداری و در 6 ماه دوم غیرمعنادار بود. سابقه ابتلا به زردی در ابتدای تولد در شیرخواران\\\"هم رختخواب\\\" بیش از شیرخواران\\\"هم اتاق\\\" بود. نتیجه گیری: داده ها اهمیت توجه به مکان خواب شیرخواران را نشان میدهد و از روش هم اتاقی نسبت به هم رختخوابی حمایت می کند.

کلمات کلیدی

, شیرخوار, هم رختخواب, هم اتاق, بیداری شبانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023792,
author = {محسنیان, الهامه and طبیبی, زهرا and مشهدی, علی},
title = {مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان},
booktitle = {همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شیرخوار، هم رختخواب، هم اتاق، بیداری شبانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان
%A محسنیان, الهامه
%A طبیبی, زهرا
%A مشهدی, علی
%J همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان
%D 2011

[Download]