پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (83-99)

عنوان : ( بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست )

نویسندگان: زهرا کاملی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست انجام گرفت. پژوهش افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس اتنخاب شده (n=20) و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل شمارش شده اند.پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ ( فرم کوتاه ) بعنوان پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید .نتایج حاصل از تحلیل آماری با آزمون کواریانس چند متغییر ه نشان می دهد که گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره در مقایسه با گروه کنترل بطور معنا دار باعث کاهش نمره کلی در پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یاگ شده است.(باسطح معنا دار ی p=0.000 به جز دو طرحواره شکست ورها شدگی ، رویکرد درمانی برکاهش نمرات سایر طرحواره ها بطور معنادار موثر بود.

کلمات کلیدی

, گروه درمانی , شناخت درمانی , طرحواره درمانی , طرحواره های ناسازگار اولیه , بی سرپرست وبد سرپرست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023794,
author = {کاملی, زهرا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {83--99},
numpages = {16},
keywords = {گروه درمانی ،شناخت درمانی ،طرحواره درمانی ، طرحواره های ناسازگار اولیه ،بی سرپرست وبد سرپرست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست
%A کاملی, زهرا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2011

[Download]