تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (41), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (129-141)

عنوان : ( تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی )

نویسندگان: علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت خاک نقش قابل توجهی در ثبات اکوسیستم های خشکی، بویژه سیستم های تولید محصولات زراعی دارد. به منظور ارزیابی تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر کیفیت خاک و نیز تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی، مطالعه ای در سه منطقه از استان های خراسان رضوی و شمالی انجام شد. در هر منطقه دو سیستم کم نهاده و پر نهاده تولید گندم و سیستم طبیعی جهت انجام بررسی انتخاب گردیدند. از خاک هر یک از مزارع و واحد های انتخابی از سیستم طبیعی نمونه برداری شد و بافت خاک و مواد آلی خاک و تنوع و فراوانی بی مهره گان خاکزی در هر نمونه تعیین گردید. بر اساس نتایج این مطالعه اقلیم بر بافت خاک تاثیر داشت و با کاهش میانگین درجه حرارت سالیانه و افزایش بارندگی سالیانه بافت خاک سنگین تر شد. مواد آلی خاک نیز تحت تاثیر اقلیم و فعالیتهای کشاورزی قرار گرفت و در سیستم های کشاورزی هر منطقه بیشترین مقدار را نشان داد. تنوع و فراوانی بی مهره گان خاک زی نیز تحت تاثیر فعالیتهای کشاورزی افزایش یافت. بنابر این بطور کلی سیستم های کشاورزی در مناطق خشک باعث افزایش درصد مواد آلی خاک و تنوع و فراوانی حشرات خاک زی و یا بعبارت دیگر افزایش کیفیت خاک گردیده اند.

کلمات کلیدی

, مواد آلی خاک, تنوع بی مهرگان خاک زی, فراوانی بی مهرگان خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023795,
author = {علیرضا خداشناس and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and لکزیان, امیر and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2011},
volume = {41},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-479X},
pages = {129--141},
numpages = {12},
keywords = {مواد آلی خاک، تنوع بی مهرگان خاک زی، فراوانی بی مهرگان خاک زی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی
%A علیرضا خداشناس
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A لکزیان, امیر
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2011

[Download]