اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین , 2011-09-10

عنوان : ( جداسازی و تعیین مشخصات مولکولی جدایه های نماتودهای بیمارگر حشرات از همدان )

نویسندگان: تهمینه صفاری , جواد کریمی , حسین مددی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتودهای بیمارگر حشرات خانوادهSteinernematidae از عوامل بسیار مهم در کنترل بیولوژیک آفات می-باشند. با توجه به کاربرد تجاری این عوامل ، تحقیقات گستردهای برای شناسایی گونه های مختلف این نماتدها در نقاط مختلف دنیا صورت می پذیرد. در این مطالعه جمع آوری و شناسایی نماتودهای بیمارگر حشرات در استان همدان انجام گرفت که به جداسازی 20 جمعیت از جنس Steinernema منجر شد. تعیین مشخصات اولیه نشان داد که این نمونه ها به سه گروه گونه ای \"، carpocapsae\"\" و intermedium\" تعلق دارند. مطالعه توالی ناحیه ژنی ITS1-5.8S-ITS2. نشان داد که پنج جدایه موسوم به Hamedan1,2,3 ,4 به گونه S.feltiae تشابه دارند.مقایسه Nblast این موضوع را نشان داد. در بررسی رابطه شجره شناختی بین این جدایه ها و دیگر جدایه های این گروه نیز هر چهار جدایه بومی مذکور با بوت استراپ بالا در شاخه ای قرار گرفتند که جمعیت هایی از گونه S.feltiae از دیگر نقاط دنیا وجود داشت. میزان تغییرات نوکلئوتیدی هر چهار جدایه نیز کمترین اختلاف را با دیگر جدایه های S.feltiae داشت.دیگر جدایه های بدست آمده در دست بررسی است و با اتمام نتایج به همراه اثرات بیمارگری ارایه می شود. این اولین گزارش و مطالعه مولکولی نماتودهای بیمارگر حشرات در استان همدان است.

کلمات کلیدی

, بیمارگر حشرات , کنترل بیولوزیک _ ITS , همدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023796,
author = {تهمینه صفاری and کریمی, جواد and حسین مددی},
title = {جداسازی و تعیین مشخصات مولکولی جدایه های نماتودهای بیمارگر حشرات از همدان},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {بیمارگر حشرات - کنترل بیولوزیک _ ITS - همدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و تعیین مشخصات مولکولی جدایه های نماتودهای بیمارگر حشرات از همدان
%A تهمینه صفاری
%A کریمی, جواد
%A حسین مددی
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین
%D 2011

[Download]