پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (167-178)

عنوان : ( تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد انعطاف پذیری مغز، هدکاربردها و دلالتهای زیادی برای افزایش فعالیتهای عصبی و هوشی براساس فعالیتهای بدنی دارد. یکی از موضوعات مهم در این چارچوب برسی نقش فعالیتهای بدنی و به خصوص حرکات موزون در عملکردهای شناختی، عاطفی یا رفتاری است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر سطح هوش عینی کودکان پیش دبستانی است. شرکت کنندگان در این پژوهش 57 کودک پیش دبستانی هستند که در سال تحصیلی 88-1387 در مهد کودک دانشگاه فردوسی مشهد ثبت نام شده بودند. آزمون به کار رفته برای ارزیابی هوش عینی، آزمون معتبر و مشهور آدمک گودیناف بود. قبل از آموزش حرکات موزون، سطح هوش عینی کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تمام شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 4 ماه، و در هر هفته دو جلسه یک ساعت و نیم و با بکارگیری 60% ضربان قلب کودک تحت تاثیر برنامه آموزشی طراحی شده قرارگرفتند. در این آموزش ها هر آزمودنی گروه آزمایش از یک مربی بهره می گرفت. گروه گواه هم تحت آموزشهای دیگری قرار گرفته بودند. پس از اتمام دوره ی آموزشی، شرکت کنندگان هر دو گروه از لحاظ سطح هوش عینی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. با اجرای آزمون تحلیل کوواریانس دو گروهی برای مقایسه تفاوتهای پس آزمون دو گروه با کنترل پیش آزمون، نتایج نشان می دهد که آموزش حرکات موزون ورزشی در افزایش سطح هوش عینی کودکان پیش دبستانی تاثیر معناداری داشته است (F(1,55)= 28/699 , p=0/00).

کلمات کلیدی

, کودکان پیش دبستانی, حرکات موزون ورزشی, هوش عینی, انعطافپذیری مغزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023797,
author = {غنائی چمن آباد, علی and کارشکی, حسین},
title = {تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6352},
pages = {167--178},
numpages = {11},
keywords = {کودکان پیش دبستانی، حرکات موزون ورزشی، هوش عینی، انعطافپذیری مغزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی
%A غنائی چمن آباد, علی
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2011

[Download]