کاوشهای دینی, دوره (2), شماره (4), سال (2010-4) , صفحات (89-119)

عنوان : ( رویکرد انتقادی به روش تفسیری قرآن به قرآن در آیات فقهی الجامع لاحکام القرآن )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی , ابو الفضل علیشاهی قلعه جوقی , بی بی زینب حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از روش های معتبر وکارآمد در تفسیر قرآن که برخی از مفسران آن را برگزیده اند روش تفسیر قرآن به قرآن است، ولی در این روش نیز مانند همه ی روش های دیگر این امکان وجود دارد که مفسر گرفتار تفسیر به رأی گردد واز خطا واشتباه در این زمینه مصون نماند. آیات تحکام که مهمترین آیات قرآن می باشد بسان دیگر آیات نیاز به تفسیر دارند که در نظر گرفتن اصول وقواعد تفسیری در آیات می تواند به فهم وکشف قوانین برآمده از آیات کمک شایان کند. این نوشتار در پی آن است تا با بررسی نمونه های فقهی در آیات احکام نشان دهد که در تفسیر «الجامع لاحکام القرآن» چگونه قرطبی از مفسران اهل سنت به دلیل عبور از مرزهای اصول وقواعد تفسیر در فهم آیات احکام دجار مشکل شده ونتوانسته است احکام را آن گونه که هست کشف کند.

کلمات کلیدی

, تفسیر, قواعد تفسیر, سیاق, شیعة, فقه, سبب نزول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023806,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی and ابو الفضل علیشاهی قلعه جوقی and حسینی, بی بی زینب},
title = {رویکرد انتقادی به روش تفسیری قرآن به قرآن در آیات فقهی الجامع لاحکام القرآن},
journal = {کاوشهای دینی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {4},
month = {April},
issn = {2008-6385},
pages = {89--119},
numpages = {30},
keywords = {تفسیر، قواعد تفسیر، سیاق، شیعة، فقه، سبب نزول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکرد انتقادی به روش تفسیری قرآن به قرآن در آیات فقهی الجامع لاحکام القرآن
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A ابو الفضل علیشاهی قلعه جوقی
%A حسینی, بی بی زینب
%J کاوشهای دینی
%@ 2008-6385
%D 2010

[Download]