پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (153-166)

عنوان : ( آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , محمدرضارفتار , عاطفه سلطانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی (طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون) با گروه کنترل بوده است. بدین منظور، ابتدا از بین مدارس راهنمایی ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد به روش خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای یک مدرسه و از آن تعداد 100 دانش آموز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آن‌گاه پرسشنامه خشم نلسون و همکاران(2000) اجرا و تعداد 20 دانش آموز که نمره بالاتری گرفته بودند به عنوان پرخاشجوی غربال شدند و به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌های هر دو گروه قبل و بعد از برنامه آموزش هوش هیجانی، پرسشنامه هوش هیجانی شات و پرسشنامه خشم نلسون را کامل کرده و به گروه آزمایش به مدت 10 جلسه برنامه آموزش هوش هیجانی آموزش داده شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی، همبستگی منفی معنی‌داری وجود دارد (562/0-=r). همچنین آموزش هوش هیجانی به بهبود آن و مؤلفه‌های مربوطه شامل: تنظیم، ارزیابی و بیان و به کارگیری هیجان منتهی می‌شود (05/0p<). به علاوه آموزش این صفت بر پرخاشگری و مؤلفه‌های آن شامل: پرخاشگری بدنی، ناکامی و ارتباط با همسالان در نوجوانان تأثیر معنی‌داری دارد (05/0p<). بنابراین می‌توان نتیجه‌ گرفت که نه تنها هوش هیجانی با پرخاشگری نوجوانان دارای همبستگی منفی است، بلکه آموزش آن باعث افزایش معنی‌دار توانایی شناسایی و مدیریت هیجان شده، پرخاشگری را کاهش داده و می‌تواند باریکه‌ای در آموزش و درمان آنان ‌باشد.

کلمات کلیدی

, آموزش, هوش هیجانی, پرخاشگری, نوجوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023808,
author = {کیمیایی, سیدعلی and محمدرضارفتار and عاطفه سلطانی فر},
title = {آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6352},
pages = {153--166},
numpages = {13},
keywords = {آموزش، هوش هیجانی، پرخاشگری، نوجوانان پرخاشجوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A محمدرضارفتار
%A عاطفه سلطانی فر
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2011

[Download]