اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قصعات صنعتی پیر و فرسوده , 2011-07-05

عنوان : ( تحلیل تنشهای پسماند اطراف سوراخ کار سرد شده بر اساس کرنشهای باقیمانده اندازه گیری شده )

نویسندگان: احسان پولادی برج , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند کار سرد ازجمله فرایندهای موثر در افزایش عمر خستگی در سازه های هوا و فضا می باشد. انجام کار سرد در اطراف سوراخ در سازه های فضایی منجر به ایجاد تنش پسماند فشاری در اطراف سوراخ شده که آنهم باعث کاهش تمایل ترک خستگی به جوانه زنی و رشد می شود. ازاینرو تعیین میدان تنش پسماند و معرفی شاخص و روشی برای اندازه گیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین مقاله ضمن بررسی تحلیلی میدان تنش در اطراف سوراخ کار سرد شده روش غیر مخرب و درعین حال ساده ای بر اساس اندازه گیری کرنشهای باقیمانده با کمک کرنش سنجهای نصب شده در اطراف سوراخ ارائه گردیده است که در مقایسه با سایر روشها از سادگی و صرفه اقتصادی برخوردار است. تحلیل تنش در ناحیه الاستیک براساس روابط هوکی و در ناحیه پلاستیک با فرض رابطه نمایی تنش و کرنش صورت گرفته و برای تسلیم ماده نیز از معیارهای فون مایزز و ترسکا استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, تنش پسماند, کارسرد, سوراخ کار سرد شده, کرنش سنج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023823,
author = {پولادی برج, احسان and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {تحلیل تنشهای پسماند اطراف سوراخ کار سرد شده بر اساس کرنشهای باقیمانده اندازه گیری شده},
booktitle = {اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قصعات صنعتی پیر و فرسوده},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنش پسماند،کارسرد،سوراخ کار سرد شده، کرنش سنج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تنشهای پسماند اطراف سوراخ کار سرد شده بر اساس کرنشهای باقیمانده اندازه گیری شده
%A پولادی برج, احسان
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قصعات صنعتی پیر و فرسوده
%D 2011

[Download]