دانش علف های هرز ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (11-21)

عنوان : ( بررسی مقاومت علف های هرز باریک برگ به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل با استفاده از روش های مولکولی و گلخانه ای )

نویسندگان: اسکندر زند , آرش رزمی , فاطمه بناء کاشانی , فهیمه نظری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی کارایی روش های مولکولی برای تشخیص علف های هرز مقاوم به علف کش، 69 بیوتیپ از علف های هرز یولاف وحشی، خونی واش و چچم (Lolium spp.) مقاوم و حساس به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش از روش dCAPS که روشی ساده برای تشخیص وضعیت I-1781-L در آنزیم استیل کوانزیم آ کربوکسیلاز علف های هرز باریک برگ است، استفاده شد. در این روش توده های مقاوم هتروزیگوت (Ile/Leu 1781) تشخیص داده شد و نتایج آزمایش های مولکولی برای علف های هرز یولاف وحشی، خونی واش و چچم به ترتیب 90%، 79% و 100% مشابه نتایج آزمایش گلخانه ای بود. در مجموع شباهت آزمایش های مولکولی و گلخانه ای حدود 85 درصد تشخیص داده شد و جانشینی لوسین به جای ایزولوسین (Ile/Leu 1781) به عنوان مهم ترین مکانیزم مقاومت در بیوتیپ های مورد مطالعه شناخته شد. ناهمخوانی جزئی (حدود 15 درصد) بین نتایج آزمایش های گلخانه ای و مولکولی نیز احتمالا به مکانیزم مقاومت مبتنی بر غیر محل هدف (افزایش متابولیسم) و یا جهش های ایجاد شده در سایر نقاط (به جز Ile/Leu 1781) مربوط می شود

کلمات کلیدی

, مقاومت, استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز, روش dCAPs
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023826,
author = {اسکندر زند and آرش رزمی and فاطمه بناء کاشانی and فهیمه نظری and راستگو, مهدی},
title = {بررسی مقاومت علف های هرز باریک برگ به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل با استفاده از روش های مولکولی و گلخانه ای},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2011},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-3548},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {مقاومت، استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، روش dCAPs},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت علف های هرز باریک برگ به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل با استفاده از روش های مولکولی و گلخانه ای
%A اسکندر زند
%A آرش رزمی
%A فاطمه بناء کاشانی
%A فهیمه نظری
%A راستگو, مهدی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2011

[Download]