حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (127-135)

عنوان : ( بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) )

نویسندگان: منصور سارانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی قدرت رقابتی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicusThunb.) این آزمایش در سال زراعی 83-82 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در 20 کیلومتری شهرستان زابل در جنوب شرق ایران اجراء شد. در این آزمایش شش رقم گندم شامل دو رقم بومی( بولانی و کلک افغانی) و چهار رقم جدید ( چمران،کویر، هیرمند و هامون) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و در تراکم مطلوب خود، با و بدون علف هرز بروموس کشت شد . تراکم بروموس در پلات های آلوده 100 بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که توانایی رقابت ارقام بومی بیشتر از ارقام جدید و رقم قدیم بولانی دارای بیشترین شاخص رقابت، اما کمترین عملکرد را در بین ارقام داشت. رقم قدیم کلک افغانی از لحاظ شاخص رقابت در درج ه دوم قرار گرفت و بیشترین عملکرد را در بین ارقام دارا بود و بعنوان رقم با بیشترین توانایی رقابت و رقم جدید هیرمند کمترین شاخص رقابت و کمترین عملکرد را داشت و بعنوان رقم با کمترین توانایی رقابت انتخاب شدند. رقم کلک افغانی در حضور بروموس از نظر خصوصیاتی مانند تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، تعداد پنجه، ارتفاع، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه بر رقم جدید هیرمند برتری داشت و وزن خشک بروموس در مخلوط با ارقام بومی (بولانی و کلک افغانی) به مراتب کمتر از وزن خشک آن درمخلوط با ارقام جدید ( کویر، چمران، هیرمند و هامون) بود.

کلمات کلیدی

, گندم, بروموس, رقابت, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023827,
author = {سارانی, منصور and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند},
title = {بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4749},
pages = {127--135},
numpages = {8},
keywords = {گندم، بروموس، رقابت، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)
%A سارانی, منصور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]