پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-3) , صفحات (183-193)

عنوان : Effect of reduced metribuzin rate compared to cultivator and hand hoeing on potato weeds in conventional and conservation tillage systems ( تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول )

نویسندگان: شهاب اقبالی شاه آباد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول

کلمات کلیدی

تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102383,
author = {اقبالی شاه آباد, شهاب and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {Effect of reduced metribuzin rate compared to cultivator and hand hoeing on potato weeds in conventional and conservation tillage systems},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {183--193},
numpages = {10},
keywords = {تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of reduced metribuzin rate compared to cultivator and hand hoeing on potato weeds in conventional and conservation tillage systems
%A اقبالی شاه آباد, شهاب
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]