دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14

عنوان : ( تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان (Hym.: Apoidea) مزارع پیاز و یونجه در مشهد وچناران )

نویسندگان: مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی بررسی فونستیک زنبور های گرده افشان مزارع پیاز و یونجه شهرستان های مشهد و چناران در فصل زراعی 1389 نمونه هایی از 3 خانواده متعلق به بالا خانواده Apoidea جمع آوری و به شرح فهرست زیرشناسایی گردید: A-family Apidae: Amegilla sp., Andrena sp., Anthophora sp., Apis mellifera (Linnaeus1758), Eucera sp., Halictus patellatus* (Morawitz1873), Megachile sp., Xylocopa valga (Gerstaecker1872), Halictus quadricinctus* (Fabricius1777), Anthidium florentinum (Fabricius1775), Anthidium diadema*(Latreille1809); B-family Sphecidae: Sceliphron sp., Podalonia sp., C-family Crabronidae: Bembix sp. Philanthus sp. Cerceris sp., Sphecius sp.* در لیست فوق، گونه ها و جنس ستاره دار برای فون ایران جدید هستند. تنوع زیستی زنبور های گرده افشان با استفاده از شاخص شانون- وینر محاسبه و میانگین های حاصل از روش جک نایف با آزمون تجزیه واریانس فاکتوریل با فاکتورهای اصلی محصول و منطقه مورد مقایسه قرار گرفت. اثر متقابل محصول و منطقه بر شاخص تنوع زیستی معنی دار بود. اما نوع محصول و منطقه به تنهایی بر شاخص تنوع زیستی تأثیر معنی دار نداشت. بیشترین و کمترین شاخص تنوع زیستی برای زنبورهای گرده افشان به ترتیب در مزرعه یونجه و پیاز مشهد برآورد شد.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, زنبور های گرده افشان, پیاز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023844,
author = {راسخ عادل, مرتضی and صادقی نامقی, حسین and حسینی, مجتبی},
title = {تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان (Hym.: Apoidea) مزارع پیاز و یونجه در مشهد وچناران},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، زنبور های گرده افشان، پیاز، یونجه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان (Hym.: Apoidea) مزارع پیاز و یونجه در مشهد وچناران
%A راسخ عادل, مرتضی
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]