دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14

عنوان : ( رجحان و تواناییهای زیستی شته Sipha maydis روی سه رقم گندم در واکنش به تریکوم برگ )

نویسندگان: سمانه غلامی مقدم , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر انبوهی و طول تریکوم برگ در سه رقم گندم (پیشتاز، قدس و فلات) بر رجحان و توانایی‎های زیستی شته Sipha maydis در شرایط گلخانه با رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد، دمای 5 ± 20 درجه سانتی‎گراد و دوره روشنایی به تاریکی12:12 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. انبوهی و طول تریکوم برگ در این ارقام با عکس میکروسکوپ الکترونی و اسلاید میکروسکوپی مقایسه شد. نتایج نشان داد که رقم پیشتاز دارای بیشترین انبوهی تریکوم و ارقام قدس و فلات، به ترتیب، دارای کمترین تریکوم بودند. طول تریکوم نیز در رقم قدس بیشترین مقدار بود. درآزمون انتخابی، رجحان شته S. maydis در ساعت‎های مختلف شبانه‎روز روی رقم پیشتاز نسبت به سایر ارقام معنی‎دار بود (0/05P < ). در آزمون غیرانتخابی نیز تعداد شته در ساعات مختلف شمارش طی شبانه‎روز (48 و 72 ساعت) روی رقم پیشتاز به طور معنی‎دار نسبت به سایر ارقام بیشتر بود (0/01 P = و 0/01P < به ترتیب برای 48 و 72 ساعت). نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته (rm) بین ارقام مورد مطالعه تفاوت معنی‎دار نشان نداد ( 0/05P >)، اما مقدار آن روی رقم پیشتاز بیشتر از سایر ارقام بود (0/189 ماده/ماده/روز). زمان دوبرابر شدن جمعیت (Dt)، متوسط طول نسل (T) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (l) نیز روی سه رقم تفاوت معنی‎دار نداشت (0/05P >). نرخ خالص تولید مثل (R0) روی سه رقم با یکدیگر تفاوت معنی‎دار نشان داد (0/01P < ) و بیشترین مقدار آن روی رقم فلات ثبت شد (36/9 ماده/ماده/نسل). با توجه به نتایج بدست آمده، شته S. maydis روی رقم پیشتاز با بالاترین انبوهی تریکوم بیشترین رجحان و توانایی‎های زیستی را نشان داد که بیانگر حساسیت این رقم در برابر فعالیت شته S. maydis نسبت به سایر ارقام می‎باشد.

کلمات کلیدی

, شته Sipha maydis , ارقام گندم, توانایی های زیستی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023845,
author = {غلامی مقدم, سمانه and مدرس اول, مهدی and حسینی, مجتبی},
title = {رجحان و تواناییهای زیستی شته Sipha maydis روی سه رقم گندم در واکنش به تریکوم برگ},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شته Sipha maydis ، ارقام گندم، توانایی های زیستی، تریکوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رجحان و تواناییهای زیستی شته Sipha maydis روی سه رقم گندم در واکنش به تریکوم برگ
%A غلامی مقدم, سمانه
%A مدرس اول, مهدی
%A حسینی, مجتبی
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]