بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (119-128)

عنوان : ( بررسی اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی وامکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل متر )

نویسندگان: محمد جواد ارشدی شریف آباد , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , سید امید عاقلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) و مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که در آن برای تشخیص زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن از دستگاه کلروفیل متر استفاده شد، بطوری که کود نیتروژن سرک در دو سطح 100 و 150 کیلوگرم در هکتار بطور جداگانه در دو شاخص نیتروژن 90 و 95 درصد، با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که شاخص نیتروژن 95 درصد در مقابل 90 درصد از کارایی بیشتری در افزایش عملکرد گیاه سیب زمینی برخوردار است، اما در شاخص 95 درصد، سطوح کود نیتروژن 100 و 150 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. نتایج تجزیه علیت نشان داد که صفات میزان نیتروژن برگ و درصد غده های درشت دارای بیشترین اثر مستقیم مثبت و صفات وزن مخصوص غده و درصد غده های ریز دارای بیشترین اثر مستقیم منفی بر عملکرد غده بودند و فراهمی نیتروژن علی رغم کاهش وزن مخصوص غده، از طریق افزایش درصد غده های درشت، عملکرد غده را افزایش داد. ارزیابی ضرایب همبستگی نشان داد بین صفات قرائت های SPAD ، درصد نیتروژن برگ، درصد نیتروژن غده و درصد غده های درشت با یکدیگر و همچنین بین این صفات و عملکرد، همبستگی های شدیدی وجود دارد. در مجموع به نظر می رسد مدیریت مصرف کود نیتروژن به کمک دستگاه کلروفیل متر علاوه بر تولید عملکرد غده مطلوب، بتواند سبب صرفه جویی در مصرف کودهای نیتروژن دار گردد.

کلمات کلیدی

, تجزیه علیت, شاخص نیتروژن, عملکرد غده, کلروفیل متر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023848,
author = {ارشدی شریف آباد, محمد جواد and خزاعی, حمیدرضا and نصیری محلاتی, مهدی and سید امید عاقلی},
title = {بررسی اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی وامکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل متر},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {119--128},
numpages = {9},
keywords = {تجزیه علیت، شاخص نیتروژن، عملکرد غده، کلروفیل متر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی وامکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل متر
%A ارشدی شریف آباد, محمد جواد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سید امید عاقلی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]