خردنامه صدرا, دوره (1), شماره (76), سال (2014-8) , صفحات (101-116)

عنوان : ( وحدت وجود از نگاه ملاصدرا )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا در سیر اندیشه فلسفی خود توانست با مبانی و اصول فلسفی خود، از وحدت تشکیکی به وحدت شخصی وجود برسد. وی با تفسیر علیت به تجلی، حقیقت وجود را منحصر در واجب تعالی دانست و غیر او را تطورات و تجلیات وجود واحد واجبی تلقی کرد. نگارنده در این مقاله میکوشد نظریه» نهایی ملاصدرا در باب وحدت وجود را بدست آورد و همانندی وحدت وجود در حکمت متعالیه با وحدت وجود عرفانی را نشان دهد.

کلمات کلیدی

, وحدت, کثرت, وحدت تشکیکی, وحدت شخصی, تشکیک در مراتب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023855,
author = {حسینی, سیدمرتضی and وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی},
title = {وحدت وجود از نگاه ملاصدرا},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2014},
volume = {1},
number = {76},
month = {August},
issn = {1560-0874},
pages = {101--116},
numpages = {15},
keywords = {وحدت، کثرت، وحدت تشکیکی، وحدت شخصی، تشکیک در مراتب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وحدت وجود از نگاه ملاصدرا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2014

[Download]