آب و خاک, دوره (26), شماره (6), سال (2012-3) , صفحات (1421-1433)

عنوان : ( استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد )

نویسندگان: احد فعالیان , حسین انصاری , علی اشرف صدرالدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش مدلی بر مبنای منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد سیستم آبیاری سنترپیوت بسط داده شد. آبپاش اسپریر با پد چرخان و زاویة پخش º360 با نام تجاری نلسون R3000 که یک آبپاش بسیار متداول در سیستم های سنترپیوت می باشد، مورد استفاده قرار گرفت. آزمایشات متعدد میدانی بر اساس استانداردهای S398.1-ASAE و ISO-8026 برای تعیین الگوی توزیع آب در شرایط بدون باد و حالت وجود باد به انجام رسید. در مجموع نتایج تعداد 30 آزمایش که از دقت و صحت آنها اطمینان حاصل شده بود برای آموزش و صحت سنجی مدل مورد استفاده قرار گرفت. حداقل و حداکثر سرعت باد در شرایط مزرعه ای به ترتیب برابر 57/0 و 41/7 متر در ثانیه ثبت و در مدل بکار گرفته شد. معیارهای آماری متعددی برای آنالیز مقایسه ای بین نتایج مدل و مقادیر مشاهداتی مورد استفاده قرار گرفت و قابلیت بسیار خوب مدل فازی در شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش در محدوده سرعت های باد مذکور مشخص شد.

کلمات کلیدی

, الگوی توزیع آبپاش منفرد, توزیع های احتمالاتی, سیستم سنترپیوت, شبیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023890,
author = {فعالیان, احد and انصاری, حسین and علی اشرف صدرالدینی},
title = {استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {1421--1433},
numpages = {12},
keywords = {الگوی توزیع آبپاش منفرد، توزیع های احتمالاتی، سیستم سنترپیوت، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد
%A فعالیان, احد
%A انصاری, حسین
%A علی اشرف صدرالدینی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]