جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (127), سال (2010-7) , صفحات (146-171)

عنوان : ( سابقه برخی منابع حدیقه سنایی در منابع نزدیک به وی )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر چند سنایی پیشرو شعر عرفانی است و نقش او در تدوین بوطیقای شعر عرفانی سرنوشت ساز است، اما نباید از نظر دور داشت که او برآمده از دل یک سنت ریشه دار فکری است که نشانه های زبانی آن را در مکتوبات عرفانی و کلامی پیش از وی می توان مشاهده کرد. پرسش اصلی مقاله، دقیقاً همین جا شکل می گیرد: آیا میان درون مایه های حدیقهسنایی، به عنوان نقطه عطف شعر عرفانی، با آثار عرفانی و کلامی پیش از وی شباهت ها و اشتراکاتی وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا مضامین مشترک حدیقه را با آثار عرفانی و کلامی برجسته پیش از وی استخراج کرده و سپس داده های موجود را در سه سطح بررسی کرده ایم: تشبیهات، حکایت ها و مضامین مشترک دیگر. پرسش بعدی این است که آیا بر این اساس، می توان منابع احتمالی را که در شکل گیری منظومه فکری سنایی نقش داشته اند، تعیین کرد؟ بسامد تکرار نام یک اثر می تواند معیار مناسبی برای پاسخ به این پرسش باشد. بدین معنا که در بررسی منابع پیش از وی، هر چه نام اثری بیشتر تکرار شود، احتمال این که آن اثر جزء منابع فکری سنایی بوده باشد، بیشتر می شود و بالعکس. نمودار پایانی تا حدودی این مسئله را روشن می کند.

کلمات کلیدی

, سنایی غزنوی, حدیقه الحقیقه, بررسی مقایسه ای, منابع فکری سنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023898,
author = {زرقانی, سیدمهدی},
title = {سابقه برخی منابع حدیقه سنایی در منابع نزدیک به وی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2010},
volume = {42},
number = {127},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {146--171},
numpages = {25},
keywords = {سنایی غزنوی، حدیقه الحقیقه، بررسی مقایسه ای، منابع فکری سنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سابقه برخی منابع حدیقه سنایی در منابع نزدیک به وی
%A زرقانی, سیدمهدی
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2010

[Download]